1. Cea mai frumoas? frumuse?e este meseria pe care mi-am ales-o ?i c?reia m-am d?ruit vreme de 50 de ani.

2. Când eram copil râdeam cu poft? în fiecare zi, îns? acum nu mai râd atât de des pe cât s-ar putea crede, pentru c? lumea asta m? întristeaz?.

3. Nu e nimic mai frumos pe lumea asta decât copil?ria, dar î?i dai seama de asta abia când ajungi la o anumit? vârst?.

4. Trebuie s? înv???m ce ne aduce binele. S? înve?i, de exemplu, cum s? omori f?r? a fi prins, este oribil. (…) De ce s? nu înv???m cum s? mirosim o floare? De ce s? nu vorbim despre asta?

5. Când sunt pe scen? nu am timp s? v?d publicul sau s? m? gândesc la el. Mi-l închipui ca pe o gaur? neagr?, în care ?tiu c? exist? o fiin??, cu multe capete, cu mul?i ochi, multe urechi ?i guri c?scate.

6. Nu cred nici în ruptul capului în existen?a conflictului dintre genera?ii ?i nici nu-i în?eleg rostul. Adic?, ce conflict s? fie între mine ?i Beligan? Pentru ce? Ca s?-i iau eu rolurile? Ca s? joc ce joac? Beligan? P?i, ca s? joc ce joac? Beligan trebuie s? înv?? s? ?in mâna în buzunar ca el. Nici asta nu ?tiu.

7. Prim-mini?trii ?i guvernele vin ?i pleac?. Iau cu ei bog??iile acestui p?mânt f?r? s?-i trag? cineva la r?spundere. Nu exist? r?spundere ministerial?. D?m perle pe sticle colorate.

8. Pentru mine, culmea mizeriei este mizeria spiritual?.

9. De ce vin oamenii la teatru? Pentru c? suntem injecta?i în gen? cu aceast? curiozitate de a afla despre al?ii.

10. M?sura ?ine în primul rând de bun-sim?, iar bunul-sim? d? m?sura talentului.

11. Privind în urm?, pot s? spun c? nu a? schimba nimic la via?a mea. Am avut o via?? intens? ?i fericit?.

12. Dac? munca pe care o faci devine un hobby, atunci e?ti omul cel mai norocos.

13. Pentru un talent adev?rat, orice defect poate deveni calitate. Marile talente au capacitatea de a-?i transforma micile defecte în calit??i.

14. Aplauzele publicului, ?i recunosc c? am avut ?ansa s? m? bucur din plin de ele, nu te influen?eaz? decât în m?sura în care ele reprezint? barometrul muncii tale.

15. Am f?cut compozi?ie înc? din Institut, de fapt chiar dinainte. Nu am fost june prim. Nu am crezut c? pot s? fiu ?i nici nu mi-am dorit.

16. La urma urmei, patriotismul se manifest? printr-o stare de normalitate. A-?i face treaba onest, cinstit, a fi competent la locul de munc? ?i a dori s? faci bine ce faci înseamn? normalitate.

17. Vacan?a mare nu a f?cut comedie, ci a produs, indirect, o mare nenorocire în sufletul românului: a adus în artisticul românesc vulgaritatea cea mai puternic? ?i a deschis poarta urâtului.

18. Nu ?tiu dac? înv???mântul nostru, sistemul nostru de instruire, este prost sau nu, dar ?tiu c? în ?coal? se înva?? multe lucruri de care nu ai nevoie.

19. Am refuzat mereu rolurile vulgare, cele care s?-mi fac? r?u psihic, fizic. M? refer la un rol care presupune cuvinte obscene, sc?lâmb?ieli care s? îmi dep??easc? decen?a.

20. Se experimenteaz? în draci. Acest tip de teatru, experimental, are în vedere doar spectacularul ?i mai pu?in povestea.

21. În natur?, în Univers, în orice sistem exist? un echilibru ?i în momentul în care ai stricat acel echilibru apar lucruri cu totul imprevizibile ?i în locuri cu totul nea?teptate.

22. Sincer s? fiu, cu greu m-am dus s? filmez, pentru c? mie nu-mi place s? filmez. Î?i dau textul ?i în trei secunde te duci la cadru. Eu trebuie s? stau, s? simt textul, personajul, s? gândesc, s?-i g?sesc culorile, s?-i simt mirosul.

23. Pe frontispiciul teatrelor exist? dou? m??ti, una tragic? ?i una vesel?. (…) Comedia înseamn? cunoa?tere ?i drama înseamn? necunoa?tere. Dac? am cunoa?te, nu am mai avea cum s? fim îndurera?i.

24. Un actor în scen? nu trebuie s? fie concret, nu trebuie s? fie realist.

25. Ce a? fi f?cut dac? ar fi fost s? fac altceva decât actorie? Cred c? a? fi putut face la fel de bine orice altceva. Nici nu ?ti?i ce piese a? fi f?cut dac? a? fi fost strungar! M-a? fi str?duit s? fiu cel mai bun. Pentru c? a?a sunt eu.

26. Îmi place foarte mult s? g?tesc. Nu sunt gurmand, sunt mai mult gourmet. Când cur?? cartofi, pot s? m? gândesc la orice.

27. M? întreb adesea, de fapt, cam mereu, cum de pot tr?i politicienii no?tri cu atâtea urâ?enii? Oare ei nu au suflet, nu le cade greu la inim? tot ce se întâmpl? în jurul lor?

28. Nu pot, nu am dreptul s? judec un om care a f?cut pu?c?rie politic? ?i, acolo fiind, a fost silit s? semneze un angajament cu Securitatea. Nu pot s?-l judec, deoarece orice om are o rezisten?? a lui.

29. Noi nu ?tim cine suntem. Creierul nostru poate s? fac? orice. Putem s? facem ?i o vizit? pe Marte întin?i în fotoliul nostru. Deta??rile de corp sunt extraordinare.

30. Ca actor, dac? nu te întâlne?ti atunci când trebuie cu un rol, mai târziu nu po?i s?-l joci. Mai pot s? joc eu acum rolul lui Mercu?io? Ar fi imposibil.

31. Te autoiluzionezi ?i ajungi s? crezi c?, totu?i, parcursul vie?ii tale a depins în totalitate de tine.

32. Nu cunosc regizor de film care s? fi venit la spectacole de teatru, s? vad? actori jucând teatru. Nu vin pentru c? nu-i intereseaz?; ei cred c? cele dou? zone, teatrul ?i filmul, se despart total.

33. „Obi?nuin?a e o mare surdin?”, Vladimir, în „A?teptându-l pe Godot”.

35. Eu nu sunt Jean Gabin, Robert de Niro sau altul asemenea lor. Eu nu fac parte din categoria personalit??ilor artistice care au uimit o lume întreag?. P?i, dac? eu sunt monstru sacru, Dinic? ce e? Dar Ilarion Ciobanu, Amza Pellea, Mircea Albulescu, ce sunt?

36. Poate c? am o fire dificil?, dar eu nu pot s? tratez cu superficialitate ceea ce fac.

40. Personajele interpretate r?mân într-un rucsac imaginar, în carnea ta ?i le por?i cu tine toat? via?a. Î?i spui c? le-ai uitat, dar nu e adev?rat, ele r?mân acolo, în acel rucsac imaginar pe care-l cari mereu în spate.

41. Ce curaj, ce tupeu, ce îndr?zneal?, s? gânde?ti! (…) Ce curaj avem ca s? tr?im!

42. Nu am ?tiut niciodat? s? facem politic?. Drept dovad?, noi ?i mexicanii am fost singurele popoare care ?i-au adus regi din afar?.

43. Tinere?ea este o stare de spirit. Nu îmb?trânim pentru c? am tr?it un num?r de ani, îmb?trânim pentru c? ne-au p?r?sit idealurile.

44. Primul lucru pe care l-a? schimba în ?ara asta, dac? a? avea puterea s? o fac, ar fi ?coala.

45. Subliniez, de?i poate p?rea paradoxal. Când se vorbe?te de invidie, eu nu în?eleg. Personal nu am întâlnit a?a ceva în teatru. To?i colegii mei din teatru au fost prieteni buni cu mine.

46. Filmul de c?p?tâi al sufletului meu este „Once Upon a Time in America” („A fost odat? în America”), cu Robert de Niro.

47. Libertatea de a face ce vrei, cum vrei, devine lucru r?u dac? nu are ni?te repere artistice clare. Copiii au început s? picteze ca Picasso din prima zi, or asta nu se poate.

48. De?i am c?l?torit mult, nu am ajuns s? v?d India. A? vrea s? m? duc, de?i to?i mi-au spus c? e o s?r?cie îngrozitoare acolo. Este de neînchipuit s? te na?ti pe o p?tur? ?i s? mori pe aceea?i p?tur?.

49. Un actor î?i dore?te s? joace pân? în ultimul moment al vie?ii lui. Da, vrea asta pentru c? ?sta este scopul vie?ii lui. Beligan a spus c? vrea s? moar? pe scen?. E logic, gândi?i-v?, dac? a? cro?eta foarte frumos, a? dori s? cro?etez pân? când îmi cade cro?eta din mân?.

53. Nu ?tiu cât de modern sunt eu, dar îmi place s? privesc lumea. Am ?i un laptop ?i un PC.

54. Nu mi-e fric? de moarte, ci de pragul acela. (…) Nu mi-e fric? decât de o boal? urât?, care nu se mai termin?.

55. Sunt curios s? v?d ce e dincolo, pentru c? sunt sigur c? dincolo este cunoa?terea total? ?i nem?rginirea.

56. Din tot ce am citit, din tot ce ?tiu, „suntem din ce sunt visele f?cute, aceea?i stof? avem, aceea?i tr?inicie, iar cercul strâmt al vie?ii noastre e peste tot înconjurat de somn”.

57. P?rerea mea este c? tinerii c?s?tori?i trebuie s? stea separa?i de p?rin?i. Fiecare are tabieturile lui, nimic din ce faci nu este bine, iar libertatea pe care o ai stând împreun? cu so?ia ta este benefic? rela?iei.

58. Sunt un perfec?ionist ?i cred c? sunt plictisitor din cauza asta.

59. Biserica mea o port cu mine. Ea este peste tot. Eu sunt cel care m? rog în mine însumi. Sunt un melc cu biserica în spate.

60. Întrebuin??m doar 15 procente din puterea creierului nostru. Ce naiba fac celelalte 85 de procente? Acolo e înmagazinat? istoria omenirii.

61. E frumos s? c?l?tore?ti, mai ales când e?ti tân?r. Când e?ti b?trân ?i-e greu s? te duci ?i pân? la cap?tul str?zii.

62. Familia î?i are rostul ei în via?a unui om. Obi?nuin?a ticurilor familiale d? na?tere unei anumite lini?ti.

63. Nu mi-am dorit ?i nici nu mi-a? dori vreodat? s? fiu nici director de teatru, nici ministrul Culturii. Din simplul motiv c? nu-mi place ?i nu mi-a pl?cut niciodat? s? diriguiesc vie?ile oamenilor.

64. Niciodat? nu am lipsit de la o repeti?ie.

65. Umorul este foarte elevat. B??c?lia este la îndemâna oricui.

68. Se spune c? o literatur?, o art? puternic?, în general, se na?te mai u?or într-o societate cu interdic?ii, într-o lume totalitar?.

69. Niciodat? actorii nu au fost boga?i. Au tr?it mediocru, banal, mediu. Nu au tr?it în s?r?cie, dar nu cred c? trebuie neap?rat s? avem piscine, elicoptere ?i iahturi ca s? juc?m bine. Asta în niciun caz. Cred c? toate acestea chiar stric?.

70. Dac? pentru tinerii actori primordiale vor fi dragostea de meserie ?i d?ruirea, cu toate renun??rile ei, România are ?anse s?-?i g?seasc? talentele.

71. Nu mai avem prea mul?i cronicari teatrali pentru c? un asemenea om trebuie s? fie unul care a v?zut tot ce are de oferit teatrul românesc, care cunoa?te posibilit??ile actorilor ?i are o aleas? cultur? teatral?, enciclopedic? chiar.

72. La oameni nu renun? decât dac? fac gesturi capitale, nepl?cute. Doar atunci m? despart de ei. Unii au f?cut.

73. Dac? m-ar întreba cineva în ce epoc? mi-a? fi dorit s? tr?iesc, a? r?spunde c? între cele dou? r?zboaie mondiale. ?i asta datorit? purt?rii oamenilor, datorit? credin?ei mele c? atunci exista o pondere în expresivitate, o anumit? elegan??, o anumit? pio?enie de a fi.

74. Este foarte greu s? nu faci pe de?teptul, s?-?i cuno?ti limitele, s? nu te ba?i cu pumnul în piept, s? crezi c? ?i cel?lalt s-ar putea s? aib? dreptate.

75. Munca asidu?, perpetu?, cu lacrimi ?i cu nesomn m-a f?cut s? descop?r în roluri valori pe care nu ?tiam c? le am.

76. Oamenii sunt doritori de bârfe, asta e natura uman?. Singur nu se poate tr?i, a?a suntem construi?i.

77. Nu ?tiu cine este Marin Moraru. În primul rând, eu, ca actor, de mult nu mai ?tiu cine sunt. ?i asta deoarece toate rolurile pe care le-am f?cut sunt în mine, iar eu sunt o parte din toate personajele pe care le-am întruchipat.

Facebook Comments Box

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *